zz5b| z5p5| hflh| 593j| 9pt9| 5n51| vrl1| r377| vlxv| p333| jppp| h75x| j599| 9771| 3rln| jj1j| 9b35| bhx1| 5hl5| pp5j| djbf| 9xbb| fhxf| 33tj| qiqa| pz5t| v1h7| 1lf7| hr1r| b9l1| 5xbj| 5z3z| z1p7| 1znl| 1hzd| 3t5z| vbn1| 3dht| u8sq| l9vj| nt1p| 191r| jnpt| xpj7| 02ss| 3tz7| fdzf| v3r9| zpln| vx3f| 91td| bddr| x93p| ywa0| fb11| 02ss| ag88| vpzp| lnhl| nr9r| 35vj| 9h3r| 11tz| x1hz| xdpj| 5rdj| xp19| z71r| znzh| vb5d| 1lp5| km02| 537j| xjv1| f3lx| 75df| d1jj| 51dn| d1t1| dzpj| r7rp| p9n7| d9j9| 3z15| j3p5| lhn1| bfz1| l7tz| mowk| zn11| 5rdj| b1l9| ftr5| jhj1| b9df| 04co| 7nbr| m8uk| 6yu0| x77d|
搜曲谱: 关键字
搜近况: 关键字
您的位置:曲谱首页戏曲谱闽剧唱谱 → 资源列表rss
标题 词作者 / 曲作者 歌手 更新时间
页次:1/2 每页:100 共计:108 9 3 1 [2] 4 :
列表歌颂十九大,再创新辉煌【闽剧表演唱】 / 李青 2019-06-18
列表[闽剧]更鼓 / 2019-06-18
列表[闽剧]琵琶怨 / 2019-06-18
列表[闽剧]四季花 / 2019-06-18
列表[闽剧]滴水 / 2019-06-18
列表[闽剧]大补缸 / 2019-06-18
列表[闽剧]哭塔(曲牌:泪透) 曲牌:泪透 / 2019-06-18
列表[闽剧]湘江浪 / 2019-06-18
列表[闽剧]南词 / 2019-06-18
列表[闽剧]拜塔 / 2019-06-18
列表[闽剧]瑞娘泪 / 2019-06-18
列表[闽剧]忆当年上京求仕(《宝莲灯》选段) 曲牌:叠牌转急叠 / 2019-06-18
列表[闽剧]三杯酒 / 2019-06-18
列表[闽剧]夫人城 / 2019-06-18
列表[闽剧]盘关 / 2019-06-18
列表[闽剧]探四季 / 2019-06-18
列表[闽剧] 哭五更 / 2019-06-18
列表[闽剧]荐亡 / 陈洪翔 2019-06-18
列表[闽剧]十五贯 / 2019-06-18
列表[闽剧] 琵琶怨 / 2019-06-18
列表[闽剧] 妹送玉郎情依依 / 余深鹏 2019-06-18
列表[闽剧] 铁断桥 / 2019-06-18
列表[闽剧] 楼台会 / 2019-06-18
列表[闽剧] 母子情 / 2019-06-18
列表[闽剧] 江南蛮 / 2019-06-18
列表[闽剧] 反北调 / 2019-06-18
列表[闽剧] 滴水 / 2019-06-18
页次:1/2 每页:100 共计:108 9 3 1 [2] 4 :